عاشقی که سن و سال نمی شناسد
تمام آنچه که دارم و در توانم هست 
را میگذارم تا حرم پابرجا بماند