تا که گردد فتنه و آشوب کم

جبهه ای ها باز باهم هم قسم


نائب مهدی ولی داریم و بس

شیعیان سید علی داریم و بس