علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی در تماس تلفنی با آمانو با هشدار نسبت به عواقب بدعهدی و نقض احتمالی برجام از سوی آمریکا گفت: در صورتی که آمریکا تعهدات برجامی خود را اجرا نکند، تصمیماتی را اتخاذ می کنیم که می تواند بر روند فعلی همکاری های ایران با آژانس تأثیرگذار باشد.