انگار هوس دیدن بابا دارد .
تلنگر به بعضی ها.
این لحظه چند …؟