قبل از انقلاب در فصل زمستانی در خدمت آقای بهشتی به منزلشان رفتیم .
هوا سردبود. حین صحبت دریافتیم بخاری ایشان ، که بخاری ایرانی بود اشکالی پیدا کرده و ایشان سعی می کرد اشکال آن را برطرف کند.
ایشان وقتی نظر ما را درمورد ضرورت خرید یک بخاری خارجی شنید گفت :
اینها که می گویید درست ولی من مقید هستم از بخاری ایرانی استفاده کنم
و با همه اشکالاتی که دارد این بخاری را برای استفاده بر بخاری خارجی ترحیح می دهم .