یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در مصاحبه با روزنامه « آرمان » با انتقاد از عملکرد دولت گفت : «برخی از اظهارات جهانگیری مثلاً موضعگیری اش نسبت به تجمعات اخیر قابل نقد است؛ زیرا به طور کل معاون اول منکر اعتراضات واقعی شد و آن را به جریان پشت پرده منتسب کرد؛ اما واقعیت این است که اعتراضات وجود دارد. اجتماعاتی که روبه روی مجلس، بانک مرکزی و بخش های گوناگون مشاهده شد، هیچ یک هدایت شده نبود و کاملاً خودجوش بود. بنابراین، واقعیت این است که این اعتراضات پیش از این وجود داشته است. اعتراضات اقتصادی مردم بحق است و باید به این اعتراضات و مطالبات پاسخ داده شود.»