«فاکس نیوز» آمریکا با انتشار گزارشی خیالی مدعی شده است، ناآرامی های گسترده در ایران همچنان ادامه دارد و معترضان به گرمی از دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا تشکر کرده و خواستار اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران هستند! در این گزارش آمده است، یکی از معترضان ایرانی در گفت و گو با فاکس نیوز عنوان کرد که قیام ما تازه آغاز شده است و مردم به هیچ وجه تسلیم نخواهند شد. ما از ترامپ تشکر میکنیم و از تمامی حامیان مردم میخواهیم که حکومت را از همه جهت تحت فشار قرار دهند.