برایم شب هفت و چهلم نگیرید و هزینه اش را به فقرا بدهید...
پیراهنی که با آن برای امام حسین ( علیه السلام ) عزاداری کرده ام را روی پیکرم داخل قبربگذارید.