از اول که او را دیدم متوجه شدم که باید نسبت نزدیکی با شهید داشته باشد
اما از استحکام و مقاومت روحی اش تصور نمی کردم فرزند شهید باشد،
پسر بچه ای ۱۱ ساله که امروز برای مادرش قامت یک مرد را ایفا می کند.
او را زیر نظر داشتم که وقتی تابوت پدر نزدیکش می رسد واکنشش چیست،
فکر می کردم خود را روی تابوت بیندازد و زار زار گریه کند،
اما ناگهان روی دوش دایی اش رفت و مشت را گره کرد و فریاد زد 
«لبیک یا زینب(س)»،