سردار سرتیپ حسین سلامی گفت: آمریکا چند روز پیش تلاش کرد در فتنه جدید، جهان را علیه ما متحد کند که شکست خورد و حتی متحدان آنها نیز آمریکا را همراهی نکردند، امروز آمریکا در موضوع فلسطین و انتفاضه هم منزوی است. وی گفت: آمریکا برترین قدرت جهان است؛ اما ناکارآمد شده و هر چه تلاش کرد قدرت نفوذ ایران را کم کند، نتوانست و به آشفته کردن داخل ایران روی آورد که باز نتیجه نگرفت. وی همچنین با اشاره به اینکه مواضع سپاه شفاف است، افزود: سپاه نهاد سیاسی کار نیست و میدان عمل او در عالم سیاست پاسخ به تهدیدات سیاسی است که نظام و انقلاب را در معرض خطر قرار میدهد. وی گفت: سپاه مدافع انقلاب اسلامی است و ورود سپاه در عرصه ها جنبه تبیینی و روشنگرانه دارد و هر جا احساس کنیم فریب و نیرنگ میخواهد افکار را از انقلاب منحرف کند، روشنگری میکنیم.