خواستند با همسر شهید مصاحبه کنند که عذر خواهی کرد و گفت :همسرم سفارش کرد «نبینم جایی بروی و از من تعریف کنی