تاریخ شهادت : 1390/10/21

 ساعت : 8:20 صبح 

محل ترور : میدان کتابی، خیایان گل نبی

نحوه ترور : انفجار بمب مغناطیسی