شنیده بودم غواص ماهری هم هست.

قرار بود گردان‌های خط شکن از محور اروند عبور کنند.

او که مسئول شناسایی بود برای این کار سی بار از اروند رود عبور کرد؛

زیر پای دشمن رفت، شناسایی کرد و برگشت.