درس بخوان برای مهدی، 
محمد، ورزش کن برای مهدی  
محمد، من تو را از خدا برای خودم نخواستم 
تو را از خدا خواستم برای مهدی