در هر حال انسان باید یک یک از اخلاق قبیحۀ فاسده را در نظر گرفته، به واسطۀ خلاف نفس از مملکت روح خود بیرون کند. وقتی غاصب بیرون رفت، به واسطۀ خلاف نفس از مملکت روح خود بیرون کند. وقتی غاصب بیرون رفت، صاحب خانه خودش می آید، محتاج به زحمت دیگری نبست. چون که مجاهدۀ نفس در این مقام به اتمام رسید و انسان موفق شد که جنود ابلیس را از این مملکت خارج کند، و مملکتش را محل سکنای ملائکة الله و معبد عبادالله الصالحین قرار داد، کار سلوک الی االه آسان می شود و راه مستقیم انسانیت، روشن و واضح می گردد، و ابواب برکات و جنات به روی او مفتوح می گردد، و ابواب جهنم و درکات آن به روی او بسته می گردد.

[ امام خمینی ،چهل حدیث ، نشر فرهنگی رجاء، 1368 ، ص 24 ]