حضرت صادق، سلام الله علیه، فرمود: «کسی که دیدار کند مسلمانان را، به دو رو و دو زبان ، بیاید روز قیامت و حال اینکه از برای اوست دو زبان آتشی.» شرح معنی «دورویی» بین مسلمانان آن است که انسان ظاهر حال و صورت ظاهرش را به آنها طوری نمایش دهد که باطن قلب و سریره اش به خلاف اوست. مثلا در ظاهر نمایش دهد که من از اهل مودّت و محبت شما هستم و با شما صمیمیت و خلوص دارم، و در باطن به خلاف آن باشد، و در نزد آنها معامله دوستی و محبت کند، و در غیاب آنها غیر آن باشد.‏ ‏‏و معنی «دو زبانی» آن است که با هر کس ملاقات کند از او تعریف کند و مدح نماید یا اظهار دوستی و چاپلوسی کند، و در غیاب او به تکذیب او و غیبتش قیام کند.‏ ‏‏بنابراین تفسیر، صفت اوّل نفاق عملی است، و صفت دوم نفاق قولی است.

[ امام خمینی-ره ،چهل حدیث ، نشر فرهنگی رجاء، 1368 ، ص 133 ]