"به قول شهید آوینی شهادت بال نمیخواد حال میخواد.این جمله ی آخر منه"