روزنامه (قانون) در مطلبی نوشت: (شاید کسی فکرش را نمی کرد شروع اعتراضات در 7 دی در مشهد، یعنی شهر رقیب انتخاباتی حسن روحانی، به یک آن کشور را در بر بگیرد. برای تحلیلی آینده نگرانه درخصوص این اعتراضات، یک نکته حائز اهمیت همانا بدون رهبر بودنِ معترضان است و شاید این نکته، یکی از مهم ترین نشانه ها برای تفاوت این جنبش با اعتراضات سال های 1378 و 1388 باشد و البته احتمالاً همین دلیل، موجبی برای عدم تداوم بلندمدت حرکت معترضان بوده است.) مطلبی که ناخواسته اعترافی است درباره نقش سران فتنه در امتداد آشوب های سال 88 و مسئولیت این افراد در خسارت ها و آسیب هایی که به کشور وارد شد.